EIGE (EUROPEAN INSTITUTE FOR GENDER EQUALITY)

Kategori : Dünya Turu
Oluşturma Tarihi : 12 Ekim 2022 Çarşamba

EIGE kısaltması ile anılan Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü, Avrupa Birliği tarafından 2007 yılında faaliyete geçirilmiş bir kurumdur. Aşağıda bu kurumun amaç ve hedefleri ile bunları gerçekleştirme sürecindeki temel esaslar kendi web sitesinde İngilizcesinden çevrilerek alıntılanmıştır:

Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü (EIGE), yalnızca cinsiyet eşitliğine adanmış, Avrupa Birliği tarafından kurulmuş bir kurumdur. Yönetmelik uyarınca bu enstitü 20 Aralık 2006'da kurulmuş ve enstitü personeli, 2007 yılında atanmıştır. Kuruluşundan beri bu kurum, kadın erkek eşitliği bağlamında demokrasi açığını dengelemekte güçlük çekmektedir. Çünkü eşitlik, en başından beri AB'nin ilkelerinden biri olmakla birlikte AB'de erkeklere kıyasla kadınların katılım, ödeme ve sosyal yardım düzeylerinde cinsiyetler arası bir fark bulunmaktadır.

EIGE’nin Görevleri

EIGE'nin görevi, kadın erkek eşitliğine ilişkin verileri toplamak, analiz etmek ve yaymaktır. Buradaki amaç, cinsiyet eşitliğinin desteklenmesini sağlamaktır. Daha çok Avrupa Birliği kurumlarına ve üye devletlerine eşitliği gerçekleştirmeleri ve cinsiyetçilik, dezavantaj ve geçmişteki ayrımcılık gibi toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılıkla mücadele etmelerine yardımcı olmak hedeflenmektedir. Kurum, toplumsal cinsiyetin ‘ana akımlaştırılması’ ilkesiyle Avrupa'dakilerin yanı sıra ulusal görev ve politika alanlarını da dikkate alır. Çalışma, hayatın her alanında kadın ve erkekleri eşitlemeyi amaçlar.

Vizyon ve Misyon

Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü (EIGE), tüm AB politikalarında ve bunun sonucunda ortaya çıkan ulusal politikalarda toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılması ve cinsiyet eşitliğine dayalı ayrımcılığa karşı mücadele dahil olmak üzere toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesine katkıda bulunmak ve güçlendirmek amacıyla kurulmuş, Avrupa Birliği'nin özerk bir organıdır.

Vizyon: Kadın ve erkek arasındaki eşitlik, Avrupa Birliği'nin temel değerlerinden olduğu için kadın erkek eşitliğini tüm Avrupalılar ve ötesi için bir gerçeklik haline getirmek.

Misyon: EIGE, özerk bir kurum olarak Avrupa Birliği politikaları ve girişimleri çerçevesinde faaliyet göstermektedir. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi, Kuruluş Tüzüğünde Enstitü'nün amaç ve görevlerinin temellerini tanımlamış ve Avrupa Birliği genelinde kadın ve erkek eşitliğinin zorluklarını ele alma ve bu eşitliği teşvik etme konusunda ona merkezi bir rol vermiştir.

Toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılmasından kim sorumludur?

Avrupa düzeyinde, AB Kurumları toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılmasından sorumluyken, ulusal düzeyde üye devletlerin hükümetlerine bağlıdır. Ancak bu sadece belirli alanlarda veya birimlerde çalışan belirli kişilerin sorumluluğunda değildir. Belirli yapıların oluşturulması ve sorumlu kişilerin atanması gerekirken toplumsal cinsiyet eşitliğinin uygulanması sorumluluğu, yönetimin liderliğinde kamu kurumlarının tüm kadrosundadır.

Toplumsal cinsiyet bilincini artırma nedir?

Farkındalık yaratma, fikir alışverişini kolaylaştırmaya, karşılıklı anlayışı geliştirmeye ve toplumsal değişim için gerekli yetkinlik ve becerileri geliştirmeye yardımcı olan bir süreçtir. Toplumsal cinsiyet bilincini artırma, demokratik toplumların temel değerlerinden biri olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için güvenilir ve erişilebilir bilgi sağlamak anlamına gelir. Toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılması yöntemi olarak toplumsal cinsiyet bilincinin artırılması, kadın ve erkeklerin farklı ihtiyaçlarına yanıt veren politikalara, programlara, projelere ve hizmetlere toplumsal cinsiyet perspektifini entegre etmek için çok önemlidir.

Toplumsal cinsiyet bilincini artırma, örneğin kadınlara yönelik şiddet ve cinsiyetler arası makam ve ücret farkı gibi toplumsal cinsiyetle ilgili zorluklara dikkati çekerek bunlara ilişkin olarak genel bir anlayışı teşvik etmeyi amaçlar. Aynı zamanda değerlerin ve normların gerçekliğimizi nasıl etkilediğini, klişeleri güçlendirdiğini ve eşitsizlikler üreten yapıları desteklediğini göstermeyi amaçlar.

Toplumsal cinsiyet bilincinin artırılması, kadınları ve erkekleri toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yüksek seviyede olduğu bir toplumun yararları ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin sonuçları hakkında bilgilendirmede önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) üzerindeki güçlü, olumlu etki ve daha yüksek istihdam seviyeleri gibi toplumsal cinsiyet eşitliğini geliştirmenin kanıtlanmış ekonomik faydaları hakkında ve örneğin toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin derin olumsuz etkileri hakkında farkındalık yaratmak gibi.

Toplumsal cinsiyet bilincini artırma, kadın ve erkek arasındaki eşitsizlikleri pekiştiren tutum, davranış ve inançları değiştirmeyi amaçlar. Bu nedenle, tartışma için elverişli bir alan yaratan, siyasi ilgiyi teşvik eden ve seferberliği teşvik eden farkındalık artırma yöntemleri geliştirmek çok önemlidir. Böylece toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılması ile toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının uygulanmasına yönelik olarak geniş destek kazanılmasına katkı yapılır.

Toplumsal cinsiyet bilincini artırma, amaçlanan hedeflere yönelik gerekli bilgi ve birikimi aktarmanın bir yolu olarak toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi ile el ele gider. Bu, kadınların ve erkeklerin önceliklerini ve ihtiyaçlarını ele alan girişimler oluşturmalarını sağladığından, özellikle politika süreçlerinde yer alan aktörler için geçerlidir.

Toplumsal cinsiyet bilincini artırmanın amacı üç yönlüdür:

-Toplumsal cinsiyet (eşitliği) eşitsizliği hakkında farkındalığı ve bilgiyi artırmak için toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili çeşitli konularda temel gerçekler, kanıtlar ve argümanlar sağlamak;

-Toplumsal cinsiyet (eşitliği) konusunda karşılıklı anlayışı ve öğrenmeyi geliştirmek için iletişim ve bilgi alışverişini teşvik etmek;

-Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin tutum, davranış ve inançlarda gerekli değişiklikleri sağlamak için toplulukları ve bir bütün olarak toplumu harekete geçirmek.

Buna karşın toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilgi yaymak ve farkındalık yaratmak otomatik olarak toplumsal değişime yol açmaz. Toplumsal cinsiyet farkındalığı artırma girişimleri, dikkatle değerlendirilmesi ve üstesinden gelinmesi gereken engeller ve dirençlerle karşılaşabilir.

Toplumsal cinsiyet bilincini artırma süreci nasıl işler?

Toplumsal cinsiyet bilinci oluşturma, bir kuruluş veya kurumdaki dahili farkındalık artırma süreçlerinin bir parçası olabilir ve/veya genel olarak halka veya hedeflenen bir gruba yönelik planlanmış harici faaliyetlerin bir parçası olabilir.

Toplumsal cinsiyetin yaygınlaştırılması yöntemi olarak toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin artırılması, politikalar, programlar veya projeler kapsamında uygulanacak belirli bir faaliyet olarak değerlendirilebilir. Etkili olması için, farkındalık artırma süreci, ilgili aktörlerin ihtiyaç ve çıkarlarını belirlemeli ve karşılamalıdır. Bu, aşağıdaki temel konulara dikkat edilerek başarılabilir:

Hedef grup kim?

Herhangi bir toplumsal cinsiyet farkındalığı artırma girişimine başlamadan önce, uyarlanmış farkındalık artırma girişimleri geliştirmek için hedef grubun sosyo-demografik özellikleri (örneğin cinsiyet, yaş, etnik köken, eğitim düzeyi ve diğer ilgili özellikler) dikkate alınmalıdır. Ayrıca kanaat önderleri, bir grubun etkili üyeleri olarak toplumsal değişimi teşvik edebildikleri için hedef kitlenin bir alt bölümü olarak da seçilebilirler.

Mesajın içeriği nedir?

İletilen mesaj ve farkındalık artırma faaliyetlerinin içeriği, ele alınan belirli cinsiyet eşitliği konuları etrafında tasarlanmalı ve çerçevelendirilmelidir. Mesajın iletilme ve çerçevelenme şekli, nasıl algılandığını ve sahip olduğu genel etkiyi etkileyebilir. Çerçeveleme faktörleri, kelimelerin ve imgelerin seçimini, duyguları veya gerçekleri ve rasyonel argümanları kullanmayı ve (hareket halindeyken) sonuçların kayıp veya kazanç olarak sunulmasını içerir. Daha da önemlisi, mesajın içeriği inandırıcı olmalıdır. Kaynak bilgisi ile verilere dayanarak doğru olarak algılanan bilgileri iletmelidir.

Hangi toplumsal cinsiyet farkındalığı artırma önlemleri kullanılmalıdır?

Seçilen farkındalık artırma önlemlerinin türü, politika, program veya proje açısından bağlama ve belirlenen amaçlara bağlı olacaktır. Mesajı güçlendirmek için farklı kanalları birleştiren entegre bir iletişim programı tavsiye edilir. Bu şunları içerebilir:

-Televizyon, gazeteler, radyo ve web siteleri gibi büyük ölçekli medyayı içeren önemli mesajları yaygın bir şekilde yaymayı amaçlayan iletişim girişimleri;

-Mesajı gençler gibi belirli bir hedef gruba iletmek için halka açık etkinlikler (örneğin konserler, festivallerdeki bilgi stantları vb.);

-Etkileşim olasılığı ve mesajın çevrimiçi olarak viral yayılımı için potansiyel sunan sosyal medya ve sosyal ağlar;

-Toplulukları harekete geçirmek, kadınları güçlendirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda topluluk diyaloğunu teşvik etmek için yerel bağlamda topluluk temelli girişimler, örneğin: halka açık toplantılar, sunumlar, çalıştaylar, kişilerarası ve katılımcı yaklaşımları kullanan gayri resmi sosyal etkinlikler;

-Statik ve gezici sergiler ve sergiler;

-Basılı materyaller – örneğin broşürler, reklam panoları, karikatürler, çizgi romanlar, broşürler, posterler, kaynak kitaplar ve görsel-işitsel kaynaklar;

-Siyasal olarak savunuculuk ve lobicilik.

Cinsiyet eşitliğini sağlamadaki rollerini anlama ve onları cinsiyet eşitliği çabalarına dahil etme ihtiyacının bilincinde olarak erkekleri ve erkek çocuklarını hedef alan özel girişimler geliştirmek de önemlidir.

Cinsiyete duyarlı dil kullanmanın önemi

Dil, kadın ve erkeğin toplumdaki konumlarının nasıl algılandığı ve yorumlandığı konusunda önemli bir rol oynar ve bu da kadınlara ve erkeklere yönelik tutumları etkiler. Bazı kelimeler veya eril formun jenerik olan (çoğu dilde yaygın olan) kullanımı, kadınları gölgede bırakabilir, klişelere katkıda bulunabilir (örneğin, mesleklerde) ve diğer şeylerin yanı sıra kadınların rollerini ve ihtiyaçlarını görünmez kılabilir. Bu şekilde dil, cinsiyetçi ve önyargılı düşünce, tutum ve davranışlara katkıda bulunur, bunları üretir ve yeniden üretir.

Cinsiyetten bağımsız dil, cinsiyete özgü olmayıp kadın ve erkekleri referans almazken, cinsiyete duyarlı dil, cinsiyet eşitliğinin dil aracılığıyla tezahür ettirilmesidir. Uygulamada, cinsiyete duyarlı bir dil kullanmak şu anlama gelir:

-"Başkan", "adamlar”, "işadamı" gibi yalnızca erkeklere atıfta bulunan dışlayıcı terimlerden ve isimlerden kaçınmak;

-Kalıp yargılardan, cinsiyetçi sıfatlardan, tepeden bakan ve cinsiyetçi terimlerden ve ifadelerden kaçınmak (örneğin, kadınlardan 'patron' veya 'zayıf cinsiyet' olarak bahsetmek, kadınların medeni durumuna atıfta bulunmak şeklinde).

Bu yönergelere uygun olarak, 2009 yılında Avrupa Parlamentosu, parlamento belgelerinde kullanılacak ve Avrupa Parlamentosu'nun çalışmasının iki özel özelliğini yansıtması amaçlanan cinsiyetten bağımsız bir dile ilişkin bir dizi tavsiyeyi kabul etmiştir.

5,0/(1)
12 Ekim 2022 Çarşamba
Yorum (0)


Yorum Yazınİçerik hakkında ki düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.


Kategori'ye Ait Diğer Haberler